Search icon
Đăng nhập
/
Đăng ký
VI
English
Português
Русский
Español
Türkçe
Українська
Tiếng Việt
ไทย
中文
हिंदी
Cách iProxy Telegram bot hoạt động như thế nào? Tôi có thể thay đổi địa chỉ IP thông qua lệnh của bot không?

Có, bạn có thể. Hãy xem hướng dẫn qua video:

Có một bot Telegram để thông báo thay đổi địa chỉ IP không?

Chắc chắn rồi. @iproxy_online_bot
Hướng dẫn kết nối:

Nếu có nhiều người đăng nhập vào một tài khoản iProxy trong bot Telegram, điều gì sẽ xảy ra?

Tất cả các người dùng được ủy quyền sẽ có khả năng kiểm soát bot.

Các câu hỏi khác